Laitteiden sopimus- ja vuokraehdot

SOPIJAPUOLET
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pisarax:n (2679568-1) ja vuokraajan välillä tekstiilipesurin vuokrauksissa.

VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on Pisarax:n omistama Kärscher Puzzi 10/1 tekstiilipesuri siihen liittyvine tarvikkeineen ja lisäosineen (myöhemmin ”Laite”) sellaisenaan kuin se on vuokrasopimuksessa määritelty.

LAITTEEN LUOVUTTAMINEN
Laite luovutetaan vuokraajalle Pisarax:n toimipaikasta, Kuusimäenkuja 3, 04620 Mäntsälä, ellei luovutuksesta ole toisin sovittu. Luovutuksen yhteydessä allekirjoitetaan vuokrasopimus, vuokraajalla tulee olla esittää kuvallinen henkilötodistus vuokranantajan valokuvattavaksi tai kopioitavaksi.

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
Vuokraajan tulee käyttää laitetta huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti nimenomaiseen laitteen käyttötarkoitukseen.

LAITTEEN HUOLTO JA VIKATILANTEET
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa laitetta ilman Pisarax:n suostumusta. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään laitetta palautettaessa.

LAITTEEN PALAUTTAMINEN
Vuokraajan tulee palauttaa laite tarvikkeineen sovitusti vuokra-ajan päätyttyä ja samassa kunnossa kuin se oli vuokralle ottaessa. Vahingoittuneista ja puuttuvista laitteista tai sen tarvikkeista on mainittava. Vuokra-ajan ylitys veloitetaan täydellä vuokrahinnalla.

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan laitteelle ja sen tarvikkeille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen laitteen tai sen osan sen uushankinta-arvoon niissäkin tapauksissa, joissa vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Pisarax:lla on oikeus vaatia mahdolliset puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta.

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Pisarax vastaa laitteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista, mutta ei vastaa laitteen käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

VAKUUTUKSET
Laite ei ole erikseen vakuutettu Pisarax:n toimesta, jos laitteiston kuljetuksesta ja käytöstä ei vastaa Pisarax:n henkilökunta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa ja halutessaan vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden laitevuokrien maksamisen tai muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on Pisarax:lla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ja ottaa laite takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa laitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Pisarax:n suostumista.

YLIVOIMAINEN ESTE
Pisarax ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Pisarax ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.